Zasiłki statutowe

Zgodnie z Uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy ZPS “Karolina” sp. z o.o. w Jaworzynie Śląskiej z dnia 01.12.2004 roku członkom naszego związku przysługują następujące zasiłki statutowe:

Zasiłki z tytułu urodzenia dziecka:

1. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka: 200 zł
2. Zasiłek z tytułu urodzenia martwego dziecka: 200 zł

Zasiłki jak w pkt. 1 i 2 wypłaca się obojgu rodzicom, jeżeli oboje są członkami NSZZ “Solidarność”

Zasiłki z tytułu zgonu:

1. Zgon współmałżonka: 200 zł
2. Zgon rodziców, teściów: 200 zł
3. Zgon dziecka na utrzymaniu: 200 zł
4. Zgon członka związku: 400 zł

W przypadku zaistnienia sytuacji jak w pkt. 2 i 3 zasiłek wypłacam się obojgu rodzicom, jeżeli są członkami związku, natomiast sytuacja jak w pkt. 4 wypłaca się osobie, która udokumentuje pokrycie kosztów związanych z pogrzebem.

W przypadku odejścia na emeryturę, lub świadczenie przedemerytalne członka związku, członek nabywa prawo do bonu towarowego na kwotę 150 zł.